Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vừa có yếu tố bảo vệ, vừa có yếu tố đầu tư.

Đặc điểm chính:

  1. Phí bảo hiểm được chia thành 2 phần: Phần bảo hiểm (bảo vệ trước rủi ro) và Phần đầu tư (giúp sinh lời).
  2. Phí bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm được linh hoạt quyết định bởi Bên mua bảo hiểm.
  3. Các quỹ đầu tư được chỉ định bởi Công ty bảo hiểm. Mỗi quỹ có lãi suất và mức độ rủi ro khác nhau. Theo đó:
    • Tùy theo nhu cầu, Bên mua bảo hiểm tự do quyết định đầu tư vào quỹ phù hợp
    • Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư
    • Bên mua bảo hiểm có thể đầu tư nhiều hơn khi thấy quỹ đầu tư mang lại kết quả tốt

Cùng tìm hiểu về VITA - Đầu Tư Như Ý - Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị nổi bật từ Generali tại ĐÂY