Sản phẩm bảo hiểm chính


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là sản phẩm giúp gia tăng thêm Quyền lợi bảo vệ cho bản thân và các thành viên khác trong gia đình (nếu có) bên cạnh quyền lợi của Sản phẩm bảo hiểm chính.

Ví dụ: Hợp đồng bảo hiểm có:

  1. Quyền lợi bảo vệ của sản phẩm chính là chi trả khi Tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn)
  2. Quyền lợi bảo vệ gia tăng của sản phẩm bổ trợ là Hỗ trợ viện phí

Nếu Khách hàng không may nằm viện thì sẽ được chi trả hỗ trợ viện phí.

Nếu KHÔNG CÓ SẢN PHẨM BỔ TRỢ và Khách hàng không may nằm viện thì sẽ KHÔNG được chi trả hỗ trợ viện phí.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!