generali-vn generali-vn
generali-vn VỀ TRANG CHỦ

Báo cáo
kết quả kinh doanh
năm 2020

Với phương châm "Đơn giản, hiệu quả, lấy Khách hàng làm trọng tâm", Generali Việt Nam đã xây dựng được một vị thế vững chắc trên thị trường.

generali-vn

Doanh thu năm 2020 đạt 3.882 tỷ đồng

generali-vn

Tổng vốn điều lệ đạt 6.852,6 tỷ đồng

generali-vn

Tổng quyền lợi chi trả cho KH trong năm đạt hơn 951 tỷ đồng

generali-vn

Biên khả năng thanh toán đạt 170%

Tài sản

Doanh thu

Báo cáo của hội đồng thành viên và ban Giám đốc

Năm 2019 là một năm rất thành công của Tập đoàn Generali, với doanh thu phí đạt hơn 69,7 tỷ Euro và lợi nhuận hoạt động đạt 5,2 tỷ Euro, mức cao nhất trong lịch sử của Tập đoàn. Kết quả kinh doanh cao kỷ lục và khả năng tài chính vững mạnh sẽ là nền tảng vững chắc để Generali ứng phó với những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang xảy ra trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Generali tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh với tổng doanh thu đạt 2.868 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2018. Tổng tài sản tăng 23%, đạt 7.684 tỷ đồng. Tổng quyền lợi chi trả cho khách hàng trong năm xấp xỉ 239 tỷ đồng, tăng 45% so với 2018. Biên khả năng thanh toán đạt 180% tại thời điểm 31/12/2019, đảm bảo tốt khả năng chi trả cho khách hàng. Generali Việt Nam đã bắt đầu có lợi nhuận trong năm 2019 sau khi đã thực thi thành công kế hoạch kinh doanh và giành được sự tin tưởng của hơn 300.000 khách hàng trên khắp mọi miền đất nước.

Cam kết và tin tưởng mạnh mẽ vào Việt Nam, Tập đoàn Generali đã tiếp tục bổ sung vốn thêm 400 tỷ đồng trong năm 2019 và 800 tỷ đồng trong quý 1 năm 2020 cho Generali Việt Nam, nâng tổng số vốn điều lệ lên 5.252,6 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2019 và 6.052,6 tỷ đồng tại thời điểm 31/03/2020. Với những lần tăng vốn này, Generali trở thành một trong những công ty có vốn điều lệ cao nhất ngành bảo hiểm Việt Nam.

Trong năm 2019, Generali tiếp tục kiên định thực hiện chiến lược kinh doanh "Trở thành Người Bạn Trọn Đời của Khách Hàng", với trọng tâm là không ngừng nâng cao chất lượng của sản phẩm và trải nghiệm của khách hàng.

Phát huy thế mạnh về sản phẩm, trong năm 2019, Generali đã tiếp tục cho ra mắt thành công một loạt các sản phẩm mới bao gồm VITA - Sống Lạc Quan, VITA - Sống Thịnh Vượng, VITA - Sống An Nhiên và VITA - Sống Như Ý. Cùng với VITA - Sống Tự Tin, VITA - Sức Khoẻ Vàng, VITA - Lá Chắn Vàng, v.v. đã được ra mắt trước đó. Generali đang sở hữu một danh mục sản phẩm đa dạng với đặc điểm chung là quyền lợi đầy đủ, mức phí cạnh tranh và điều khoản minh bạch, đáp ứng nhu cầu về bảo vệ sức khoẻ, tiết kiệm và đầu tư của mọi đối tượng khách hàng.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng là mục tiêu quan trọng hàng đầu của mọi thành viên Generali Việt Nam. Tận dụng thế mạnh của Tập đoàn về công nghệ là một trong 50 công ty thông minh nhất trên thế giới, Generali Việt Nam liên tục phát triển và cải tiến công nghệ, đặc biệt là các ứng dụng kỹ thuật số, hướng tới sự tiện lợi và an toàn cao nhất cho khách hàng và đối tác kinh doanh. Khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện trực tuyến hầu hết các công việc liên quan đến hợp đồng bảo hiểm qua ứng dụng GenCare, nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm qua GenClaims, trả phí bảo hiểm bằng tiền mặt an toàn qua GenPay. Đặc biệt, Generali còn xây dựng hệ sinh thái GenVita nhằm cung cấp thông tin chọc lọc và bổ ích liên quan đến sức khoẻ gia đình, thúc đẩy thói quen luyện tập thể thao mỗi ngày (GenGo) và mang đến dịch vụ tư vấn với các bác sĩ của Generali miễn phí qua điện thoại (Alo Dr. Gen). Tất cả đều nhằm mục đích tạo sự tiện lợi, an toàn và mang lại giá trị công thêm cho khách hàng và cộng đồng.

Ngoài ra, Generali cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ nhằm tăng cường hiệu quả về hỗ trợ, quản lý và đào tạo đội ngũ tư vấn viên và đối tác với một loạt các ứng dụng tiên tiến phục vụ cho tuyển dụng đại lý (GenCareer), quản lý hoạt động (GenLink), hỗ trợ bán hàng (Genova), đào tạo trực tuyến (Genia), v.v.

Trong năm qua, Generali tiếp tục phát triển mạnh mẽ các kênh phân phối, với việc tuyển dụng hơn 10.000 tư vấn viên mới, xây dựng đội ngũ tư vấn viên toàn thời gian Gen E, ký kết hợp đồng độc quyền phân phối bảo hiểm qua ngân hàng Phương Đông (OCB) và thiết lập các kênh phân phối mới trực tuyến (Online) và B2B2C. Kênh Bảo hiểm Nhóm (Doanh Nghiệp) của Generali tiếp tục tăng trưởng cao và giữ vị trí dẫn đầu trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Hướng tới năm 2020, Generali Việt Nam lạc quan sẽ tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng vững chắc đã xây dựng được trong những năm qua và sự hỗ trợ của Tập đoàn. Generali Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng các kênh phân phối, đặt mục tiêu dẫn dầu thị trường trong mảng bảo hiểm sức khoẻ, không ngừng cải thiện danh mục sản phẩm, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để tạo trải nghiệm tích cực cho mọi khách hàng và đóng góp tích cực cho cộng đồng. 

Ý kiến của kiểm toán nội bộ

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam thực hiện kiểm toán nội bộ nghiêm ngặt theo quy định và chuẩn mực của Tập đoàn Generali, đồng thời đảm bảo quy định về kiểm toán nội bộ theo Luật pháp Việt Nam.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 và đưa ra báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần ký ngày 20 tháng 3 năm 2020.

generali-vn
generali-vn

Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Đơn vị tính: đồng 31/12/2019 31/12/2018
I. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 3.611.095.883.837 3.425.997.990.255
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.365.221.352.592 832.731.832.297
2. Các khoản đầu tư ngắn hạn 1.412.310.491.821 1.926.629.340.200
3. Các khoản phải thu 818.610.560.290 657.257.797.453
4. Hàng tồn kho 1.077.136.285 338.213.530
5. Tài sản ngắn hạn khác 13.876.342.849 9.040.806.775
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 4.073.064.107.467 2.813.157.852.561
1. Các khoản phải thu dài hạn 65.957.967.551 21.074.808.940
2. Tài sản cố định 35.794.603.383 72.858.348.077
Nguyên giá 103.216.314.053 131.399.709.031
Khấu hao luỹ kế (72.438.520.895) (62.225.776.564)
Xây dựng cơ bản dở dang 5.017.810.225 3.684.415.610
3. Đầu tư dài hạn 3.459.655.420.729 2.719.224.695.544
4. Tài sản dài hạn khác 511.658.115.804 -
III. TỔNG TÀI SẢN              7.684.159.991.304 6.239.155.842.816
IV. NỢ PHẢI TRẢ 6.042.061.974.209 5.000.647.156.081
1. Nợ ngắn hạn 1.039.526.287.928 851.450.737.518
2. Nợ dài hạn 5.002.535.686.281 4.149.196.418.563
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.642.098.017.095 1.238.508.686.735
1. Vốn điều lệ 5.252.600.000.000 4.852.600.000.000
2. Quỹ dự trữ bắt buộc 143.573.214 -
3. Lỗ lũy kế (3.610.645.558.119) (3.614.091.313.265)
VI. TỔNG NGUỒN VỐN 7.684.159.991.304 6.239.155.842.816

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt

Đơn vị tính: đồng 31/12/2019 31/12/2018
I. TỔNG DOANH THU 2.867.723.591.756 2.439.563.583.805
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 2.414.389.412.236 2.133.422.170.846
Thu nhập từ hoạt động tài chính 453.322.175.395 303.457.966.708
Thu nhập khác 12.004.125 2.683.446.251
II. TỔNG CHI PHÍ (2.864.134.261.396) (3.437.217.415.027)
Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (1.571.698.603.873) (2.241.060.771.466)
Trong đó:    
Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc (857.246.802.296) (1.634.895.910.027)
Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (714.451.801.577) (606.164.861.439)
Chi phí hoạt động tài chính (17.565.500.474) (3.905.724.073)
Chi phí bán hàng (935.465.795.874) (927.608.955.599)
Chi phí quản lý doanh nghiệp (338.827.921.432) (255.799.151.528)
Chi phí khác (576.436.743) (8.842.812.361)
III. TỔNG LỢI NHUẬN/(LỖ) KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ 3.589.330.360 (997.653.831.222)
IV. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH - -
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SAU THUẾ 3.589.330.360 (997.653.831.222)

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Đơn vị tính: đồng Đơn vị tính 2019 2018
I. CƠ CẤU TÀI SẢN
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản % 53,01 45,09
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản % 46,99 54,91
II.CƠ CẤU NGUỒN VỐN
Nợ phải trả / Nguồn vốn % 78,63 80,15
Vốn chủ sở hữu / Nguồn vốn % 21,37 19,85
III. KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Tiền và tương đương tiền / Nợ ngắn hạn lần 1,31 0,98
Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn lần 3,47 4,02
III. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản % 0,05 (15,99)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu
thuần từ hoạt
động kinh doanh bảo hiểm
% 0,15 (46,76)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn
chủ sở hữu
% 0,22 (80,55)
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 và đưa ra báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần ký ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Tin tức & sự kiện mới nhất

Điểm qua các tin tức & sự kiện nổi bật của Generali Việt Nam ngay tại đây

Cập nhật tin tức mới nhất từ Generali

Đăng ký để nhận ngay những tin tức và các chương trình CSKH mới nhất đến email của bạn.