Tài khoản cơ bản


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Định nghĩa Tài khoản cơ bản:

 • Là tài khoản được hình thành từ:
 1. Các khoản Phí bảo hiểm cơ bản và bổ trợ sau khi đã trừ đi các khoản phí:
  • Phí ban đầu;
  • Các Khoản khấu trừ hàng tháng;
  • Các chi phí khác (nếu có).
 2. Các quyền lợi thưởng (nếu có).
 3. Lãi đầu tư dựa trên tình hình đầu tư của các Quỹ đầu tư.
 • Được dùng để chi trả khi có rủi ro xảy ra.
 • Là một trong hai loại Tài khoản hợp đồng. (Tài khoản hợp đồng bao gồm Tài khoản cơ bản và Tài khoản đóng thêm (hay Tài khoản tích lũy)).
 • Là thuật ngữ được áp dụng cho Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung & liên kết đơn vị.

Cách tính Giá trị tài khoản cơ bản:

 • Đối với Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung: Giá trị tài khoản cơ bản = Số tiền trong Tài khoản cơ bản x Lãi suất của Quỹ liên kết chung (được Công ty bảo hiểm công bố)
 • Đối với Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị: Giá trị tài khoản cơ bản = Tổng giá trị của các Quỹ thuộc Tài khoản cơ bản

Trong đó: Giá trị của mỗi Quỹ = Số lượng đơn vị quỹ của Quỹ đó x Giá đơn vị quỹ tương ứng.

 • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
 • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!