ỨNG DỤNG GENVITA

Quản lý hợp đồng, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các tiện ích khác

TẢI APP NGAY

Tài khoản cơ bản


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Định nghĩa Tài khoản cơ bản:

 • Là tài khoản được hình thành từ:
 1. Các khoản Phí bảo hiểm cơ bản và bổ trợ sau khi đã trừ đi các khoản phí:
  • Phí ban đầu;
  • Các Khoản khấu trừ hàng tháng;
  • Các chi phí khác (nếu có).
 2. Các quyền lợi thưởng (nếu có).
 3. Lãi đầu tư dựa trên tình hình đầu tư của các Quỹ đầu tư.
 • Được dùng để chi trả khi có rủi ro xảy ra.
 • Là một trong hai loại Tài khoản hợp đồng. (Tài khoản hợp đồng bao gồm Tài khoản cơ bản và Tài khoản đóng thêm (hay Tài khoản tích lũy)).
 • Là thuật ngữ được áp dụng cho Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung & liên kết đơn vị.

Cách tính Giá trị tài khoản cơ bản:

 • Đối với Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung: Giá trị tài khoản cơ bản = Số tiền trong Tài khoản cơ bản x Lãi suất của Quỹ liên kết chung (được Công ty bảo hiểm công bố)
 • Đối với Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị: Giá trị tài khoản cơ bản = Tổng giá trị của các Quỹ thuộc Tài khoản cơ bản

Trong đó: Giá trị của mỗi Quỹ = Số lượng đơn vị quỹ của Quỹ đó x Giá đơn vị quỹ tương ứng.

 • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
 • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!