Đơn vị quỹ


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là Giá trị của Quỹ đầu tư được chia thành nhiều phần bằng nhau.

Số lượng Đơn vị quỹ = Giá trị quỹ / Giá đơn vị quỹ

Ví dụ:

  • Tổng tài sản của một Quỹ đầu tư là 1 tỷ VND
  • Giá mỗi đơn vị quỹ là 10.000 VND

=> Vậy Số lượng đơn vị quỹ = 1.000.000.000/10.000 = 100.000 (Đơn vị quỹ)

Vậy, Quỹ này có 100.000 đơn vị quỹ, mỗi đơn vị quỹ có giá trị 10.000 VND

Là thuật ngữ được dùng trong sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị.

  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!