chinh-sach-xu-ly-du-lieu-ca-nhan-mobi.jpg
VỀ TRANG CHỦ

Chính sách Xử lý Dữ liệu Cá nhân

TIN TỨC SỰ KIỆN

Chính sách Xử lý Dữ liệu Cá nhân

01.07.2023 . 20 phút để đọc

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023)

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Generali”) luôn tôn trọng quyền riêng tư và cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách (bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng, người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, người có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm) theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các yêu cầu nghiêm ngặt của Tập đoàn Generali.

Generali sẽ chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách phù hợp với quy định của pháp luật (bao gồm cả Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định này tại từng thời điểm), Chính Sách Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này, hợp đồng bảo hiểm, thỏa thuận/cam kết khác (nếu có) giữa Quý khách và Generali.

Bằng việc tham gia bảo hiểm hoặc đăng ký sử dụng hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Generali hoặc bằng việc cho phép Generali xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, Quý khách chấp nhận các nội dung được nêu trong Chính Sách Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này.

Trong trường hợp Quý khách cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (như thông tin của người phụ thuộc, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ, anh, chị, em, người thụ hưởng, người được ủy quyền, người được giám hộ, đối tác, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp hoặc cá nhân khác của Quý khách) cho Generali, Quý khách cam đoan và bảo đảm rằng Quý khách đã có được sự đồng ý của bên thứ ba đó cho việc xử lý dữ liệu cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập, sử dụng và tiết lộ) của Generali và thông tin về việc Generali là chủ thể xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu tại văn bản này.

Tùy thuộc vào vai trò của Generali trong từng tình huống cụ thể, là (i) Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân; (ii) Bên Xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Generali sẽ thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chính Sách Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm các nội dung về những dữ liệu cá nhân của Quý khách được chúng tôi xử lý, mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với ai, chính sách lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi, quyền và nghĩa vụ của Quý khách đối với dữ liệu cá nhân và một số nội dung liên quan khác.

2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

Để phục vụ cho việc giao kết, phát hành, thực hiện hợp đồng bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, quản lý, thực hiện các nghĩa vụ của Generali với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,…, Generali (bao gồm cả bên xử lý dữ liệu của Generali, hoặc bên thứ ba, tùy theo từng mục đích) sẽ cần phải xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách (thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, sử dụng, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan). Dữ liệu cá nhân1 của Quý khách được xử lý có thể bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Quý khách. Dữ liệu cá nhân được xử lý bao gồm:

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
 • Giới tính;
 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
 • Quốc tịch;
 • Hình ảnh cá nhân; thông tin có được từ các hệ thống an ninh (kể cả bản ghi lại hình ảnh của Quý khách trên truyền hình mạch kín (máy quay giám sát – CCTV);
 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Thông tin về mối quan hệ gia đình;
 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 • Chi tiết truy cập các trang mạng và ứng dụng của Generali, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu về vị trí, dữ liệu về giao thông và dữ liệu về liên lạc khác (như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP)), và các nguồn thông tin được truy cập;
 • Hành vi, hoạt động, hoặc sở thích của khách hàng được thể hiện trên các nền tảng kỹ thuật số;
 • Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
 • Thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, khả năng tài chính;
 • Thông tin về lịch sử tham gia bảo hiểm, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
 • Thông tin về thói quen sinh hoạt;
 • Thông tin về tình trạng sức khoẻ và đời tư;
 • Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
 • Thông tin về thuộc tính vật lý và đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
 • Dữ liệu về tội phạm và hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
 • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
 • Thông tin giao dịch và thông tin được hàm chứa trong bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào với Generali và các dữ liệu cần thiết khác liên quan đến Quý khách và (các) giao dịch của Quý khách với Generali, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin định danh khách hàng (có thể bao gồm chữ ký, vân tay, ảnh khuôn mặt, và các đặc điểm sinh trắc học khác), thông tin về hợp đồng bảo hiểm, các chi tiết của hợp đồng bảo hiểm; và/hoặc
 • Các thông tin khác liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Generali.

Generali, và bên xử lý dữ liệu mà Generali sử dụng, bên thứ ba, có thể thu thập những dữ liệu cá nhân của Quý khách khi Quý khách yêu cầu bảo hiểm, tham gia bảo hiểm, thực hiện giao dịch, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hoặc trong quá trình Generali cung cấp cho Quý khách, bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Generali, và từ nhiều nguồn đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • thông qua giao dịch giữa Quý khách và Generali, ví dụ thông tin mà Quý khách cung cấp trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tài liệu giao dịch, khi tham gia các khảo sát, chương trình khuyến mại dành cho khách hàng, trong quá trình thẩm định;
 • thông qua liên hệ trao đổi bằng lời nói, văn bản của Quý khách với Generali và/ hoặc các đại lý bảo hiểm của Generali;
 • từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, và các bên thứ ba khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Generali;
 • từ các bên thứ ba có quan hệ với Quý khách;
 • thông tin thu thập từ bất kỳ nguồn công cộng sẵn có, hoặc cơ quan quản lý nào;
 • từ các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài;
 • thông qua các đoạn phim lưu trữ từ máy quay giám sát (CCTV) tại các văn phòng/trung tâm dịch vụ khách hàng của Generali;
 • từ hoạt động phân tích các hoạt động của khách hàng trong quá trình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại Generali;
 • thông qua các tập tin được tạo ra bởi trang mạng mà Quý khách truy cập (cookie) hoặc các thiết bị/ công cụ giám sát tương tự; và/ hoặc
 • từ những nguồn của bên thứ ba mà Quý khách đồng ý việc chia sẻ/cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.
 • từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • khi Quý khách sử dụng các trang web, ứng dụng hoặc nền tảng truyền thông xã hội của Geneali, Generali sẽ thu thập các dữ liệu cá nhân được Quý khách khai báo hoặc công khai;
 • từ bên thứ ba, mà Quý khách đồng ý việc chia sẻ/cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc từ những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Dữ liệu cá nhân (bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm) của Quý khách có thể được xử lý cho một hoặc nhiều mục đích sau đây mà không cần thông báo hay cần có sự chấp thuận trước nào khác của Quý khách cho các mục đích liên quan (“Mục Đích”):

 • để xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Quý khách cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Quý khách, thực hiện quy trình xác thực/nhận biết khách hàng;
 • để phục vụ việc thẩm định bảo hiểm, giao kết, phát hành, thực hiện hợp đồng bảo hiểm (bao gồm cả giải quyết quyền lợi bảo hiểm, thu phí bảo hiểm), tái bảo hiểm, định phí bảo hiểm;
 • để Generali có thể cân nhắc việc cung cấp hoặc tiếp tục cung cấp bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Generali đến Quý khách;
 • để thực hiện các hoạt động liên quan đến phòng chống rửa tiền, phòng chống khủng bố, phòng chống trục lợi/gian lận bảo hiểm;
 • để tiến hành kiểm tra với cơ quan đăng ký chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;
 • để quản lý và duy trì (các) tài khoản của Quý khách với Generali;
 • để cung cấp/gửi thư tín, thư hoặc các thông báo khác tới Quý khách hoặc các bên khác có liên quan;
 • để quản lý tốt hơn việc kinh doanh của Generali và mối quan hệ của Quý khách với Generali (bao gồm việc đào tạo nhân viên);
 • để quản lý và ghi âm các cuộc gọi;
 • để liên lạc với Quý khách;
 • để thực hiện và tuân thủ các thoả thuận, hợp đồng giữa Generali với các bên khác;
 • để trả lời các câu hỏi và khiếu nại của Quý khách và để giải quyết tranh chấp;
 • để tạo dữ liệu, báo cáo và thống kê, phản hồi Tập đoàn Generali;
 • để tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Generali cung cấp (cho dù được tiến hành bởi riêng Generali hoặc cùng với các bên khác) mà có thể liên quan đến Quý khách;
 • cho mục đích kiểm toán, quản lý rủi ro và tuân thủ;
 • để đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách nội bộ của Generali, quy định/ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ thông tin cho các cơ quan quản lý, cơ quan quản lý thuế Hoa Kỳ, thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, cơ quan tài phán);
 • để thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý của Generali đối với các sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách, và để phục vụ các mục đích khác mà Generali cho là phù hợp tại từng thời điểm.

Ngoài ra, đoạn phim của máy quay giám sát (CCTV), có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây: (i) giám sát các hoạt động tại văn phòng/trung tâm dịch vụ khách hàng (ii) đảm bảo an ninh, an toàn.

Một tập tin được tạo ra bởi trang mạng mà Quý khách truy cập (cookie) là một tệp văn bản nhỏ mà một trang mạng có thể gửi đến trình duyệt của Quý khách, mà sau đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của Quý khách. Generali sử dụng cookies trong một số trang của Generali để thu thập thông tin về những người dùng trang mạng của Generali (ví dụ, lưu lại các tùy chọn của những người dùng và ghi lại thông tin phiên truy cập) và thông tin mà Generali thu thập sẽ được sử dụng sau đó để đảm bảo mức độ dịch vụ được cá nhân hóa cho những người dùng của Generali. Quý khách có thể điều chỉnh các cài đặt trên trình duyệt của Quý khách để Quý khách được thông báo khi nhận một cookie. Trong trường hợp Quý khách mong muốn tắt các cookies được liên kết với các công nghệ đó, Quý khách có thể làm điều đó bằng cách thay đổi các cài đặt trong trình duyệt của Quý khách. Tuy nhiên, khi làm như vậy, Quý khách có thể không thể sử dụng một số chức năng nhất định hoặc truy cập và một số (các) phần nhất định trên các trang mạng của Generali.

Generali sẽ yêu cầu sự cho phép của Quý khách trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Chính Sách Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này và tại các điều khoản bảo mật trong (các) thỏa thuận/ hợp đồng của Quý khách với Generali.

Sau khi thu thập, tùy vào bản chất của loại dịch vụ, sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho Quý khách, chúng tôi sẽ có thể tiến hành các hoạt động ghi, phân tích, lưu trữ, truy cập, truy xuất, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao hoặc các hành động khác có liên quan đối với dữ liệu cá nhân của Quý khách để thực hiện Mục Đích. Khi có yêu cầu từ Quý khách và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể tiến hành các hoạt động tác động đến dữ liệu cá nhân của Quý khách (ví dụ như chỉnh sửa, cập nhật; cung cấp dữ liệu cá nhân, …).

3. VIỆC CHUYỂN GIAO/TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhằm thực hiện các mục đích và hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính Sách Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này, Generali có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách hoặc dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba có liên quan đến Quý khách cho các bên dưới đây:

 • Nhân viên, người lao động của Generali;
 • các công ty và/hoặc các tổ chức trong Tập đoàn Generali;
 • bên tái bảo hiểm của Generali;
 • bên kiểm toán, bên tư vấn, luật sư của Generali;
 • đại lý bảo hiểm của Generali (bao gồm cả nhân viên của đại lý bảo hiểm là tổ chức), và các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý, giám sát đại lý bảo hiểm cho Generali;
 • bên môi giới bảo hiểm;
 • cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả cơ quan quản lý thuế Hoa Kỳ);
 • Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam;
 • Các doanh nghiệp bảo hiểm; bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà Generali được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và Generali;
 • bất kỳ cá nhân có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo (các) thỏa thuận giữa Quý khách với Generali/ theo hợp đồng bảo hiểm;
 • các bên cung cấp dịch vụ cho Generali mà việc chia sẻ/ tiết lộ dữ liệu cho họ là cần thiết để Generali có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Quý khách;
 • cá nhân/ tổ chức được Generali ủy quyền;
 • bên cung cấp dịch vụ thuê ngoài cho Generali;
 • cho các bên thứ ba chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đối với các dữ liệu cá nhân theo hợp đồng, thỏa thuận của họ với Generali, bao gồm cả các công ty nghiên cứu, khảo sát và cơ quan xếp hạng;
 • tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán;
 • các bên được Quý Khách đồng ý hoặc Generali có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách;

Ngoài các trường hợp trên, Generali sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên nào khác trừ khi:

 • có sự đồng ý của Quý khách;
 • Generali được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật;
 • Generali chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa Quý khách và Generali.

Trong trường hợp có việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, Generali sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được chuyển giao cho họ sẽ bảo mật và an toàn. Generali đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.

4. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, Generali sẽ thường xuyên xem xét và cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách.

Nhân viên của Generali được đào tạo để xử lý dữ liệu cá nhân một cách an toàn và với sự cẩn trọng tối đa.

Trong trường hợp hạn hữu, nếu xảy ra sự cố hoặc phát hiện hành vi vi phạm đối với dữ liệu cá nhân (như sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng, những lỗ hổng từ hệ thống kiểm soát, xử lý dữ liệu, những sai phạm từ bên thứ ba), Generali sẽ tiến hành thông báo sự cố/hành vi vi phạm đến các bên liên quan trong thời hạn quy định của pháp luật và Generali sẽ nỗ lực khắc phục, ngăn chặn hậu quả, thiệt hại ở mức tối thiểu trong khả năng của Generali.

5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA QUÝ KHÁCH LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Với tư cách là chủ thể dữ liệu, Quý khách có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền yêu cầu xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
 2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Quý khách có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Generali theo thông tin được cung cấp chi tiết tại Điều 10. Generali sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Quý khách trong khoảng thời gian quy định của pháp luật kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ Quý khách.
 3. Trong trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Quý Khách, và tuỳ thuộc vào tính chất yêu cầu của Quý Khách, Generali có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp bảo hiểm. Các hành vi được thực hiện bởi Quý khách theo quy định này có thể được xem là yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm giữa Quý khách với Generali. Generali sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý khách cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh.
 4. Generali dựa vào dữ liệu cá nhân của Quý khách để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đến Quý khách, bởi lẽ đó, Quý khách cần đảm bảo rằng tại mọi thời điểm, các thông tin do Quý khách cung cấp cho Generali là đúng, chính xác và đầy đủ. Quý khách cần cập nhật kịp thời tất cả thay đổi đối với các thông tin đã cung cấp cho Generali.
 5. Quý khách có các nghĩa vụ như được liệt kê dưới đây trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính Quý khách và của cá nhân khác:
  • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
  • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
  • Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
  • Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  • Trong trường hợp Quý khách có cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi, Quý khách phải đảm bảo rằng Quý khách đã nhận được sự đồng ý hoặc sự ủy quyền hợp lệ của những cá nhân này trước khi thực hiện cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi.

6. THỜI GIAN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thời điểm bắt đầu

Generali sẽ bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách kể từ thời điểm nhận được dữ liệu cá nhân.

Thời điểm kết thúc

Generali sẽ dừng xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách khi (tùy theo thời điểm nào đến sau):

 • Theo yêu cầu của bằng văn bản của Quý khách phù hợp với Chính Sách Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và các quy định/thỏa thuận/hợp đồng có liên quan;
 • Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực và các bên đã hoàn tất các quyền và nghĩa vụ có liên quan;
 • Kết thúc tranh chấp, khiếu nại bằng thỏa thuận/bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật;
 • Thời điểm khác phù hợp với Mục Đích;
 • Theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Generali có thể vẫn sẽ tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình và Generali có trách nhiệm bảo mật dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

7. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân của Quý khách do Generali lưu trữ sẽ được bảo mật. Generali sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.

Generali sẽ áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Generali xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý khách trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo Chính Sách Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này, trừ khi thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.

8. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chính Sách Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này có thể được Generali sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung sẽ được Generali đăng tải trên trang thông tin điện tử của Generali (generali.vn) và/hoặc phương thức thức khác mà Generali nhận thấy là phù hợp.

9. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUÝ KHÁCH CẦN LƯU Ý

Việc không cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý khách khi được yêu cầu có thể khiến chúng tôi không thể thực hiện các mục đích đã nêu tại Chính Sách Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này và/hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách là cần thiết để chúng tôi thực hiện việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho Quý khách. Nếu Quý khách không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách/ rút lại sự đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân/phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi không thể cung cấp/ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho Quý khách.

10. LIÊN HỆ VỚI GENERALI VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trường hợp Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này hoặc về việc Generali xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Tổng đài Chăm sóc Khách hàng: 1900 96 96 75
 • Email: info@generali-life.com.vn
 • Các trung tâm dịch vụ khách hàng của Generali trên toàn quốc.

1 “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Bài viết liên quan

GAEC-2023-thumb.jpg
11.10.2023

3 Tư vấn Tài chính xuất sắc nhất của Generali Việt Nam tham dự lễ Vinh danh Các Tư vấn Tài chính Toàn Cầu GAEC tại Milan, Ý

Trong vai trò của một nhà tuyển dụng có trách nhiệm, đầu tư phát triển nguồn nhân lực luôn là ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Generali, bởi con người luôn là tài sản quý giá nhất.
XEM THÊM
generali-192-nam-bao-ve-toan-cau-12-nam-sat-canh-viet-nam-thumb.jpg
06.04.2023

Generali - 192 năm bảo vệ toàn cầu, 12 năm sát cánh Việt Nam

Thành lập tại Trieste vào ngày 26/12/1831, Generali - tập đoàn bảo hiểm số 1 tại Ý là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có lịch sử hình thành lâu đời nhất với bề dày lịch sử 192 năm.
XEM THÊM
new-policy-kit-thumnail.jpg
13.01.2022

Generali Việt Nam - Ra mắt chuẩn mực mới về trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm

Chuẩn mực mới nghĩa là phá cách hơn, sáng tạo hơn, tinh tế hơn, thông minh hơn… và còn gì nữa? Trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm còn có thể làm gì táo bạo hơn hiện tại?
XEM THÊM
thumbnail-digimi.jpg
29.06.2022

Mua bảo hiểm sức khỏe, cơ hội nhận Máy ép chậm Panasonic trị giá đến 6.000.000đ

Tham gia vòng quay 100% trúng thưởng khi mua VITA-Sống Như Ý trên ứng dụng Digimi
XEM THÊM
text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam