Ngày kết thúc hợp đồng (Ngày đáo hạn hợp đồng)


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là ngày Hợp đồng bảo hiểm không còn hiệu lực, các Quyền lợi bảo hiểm trong Hợp đồng sẽ chấm dứt.
  • Vào ngày này, Người thụ hưởng sẽ nhận được Giá trị tài khoản hợp đồng (sau khi trừ đi các chi phí cần thiết, nếu có).
  • Được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!