Hợp đồng bảo hiểm ("Hợp đồng")


Xem tiếp câu trả lời 1/2
  • Là thỏa thuận giữa Khách hàng (Cá nhân/ Tổ chức) và Công ty Bảo hiểm.
  • Là căn cứ để Công ty Bảo hiểm chi trả quyền lợi cho Khách hàng.

Hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

  • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
  • Bảng tóm tắt Quyền lợi bảo hiểm;
  • Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm chính và (các) Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có);
  • Bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và tài liệu minh họa Quyền lợi bảo hiểm;
  • Các văn bản xác nhận, thỏa thuận khác (nếu có).
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!