bg_page

Bộ Quy tắc Ứng xử (Code of Conduct)

Bộ Quy tắc Ứng xử
Code of Conduct

Bộ Quy tắc Ứng xử của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (“Bộ Quy tắc”) xác định các quy tắc cơ bản cho nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn Ban quản trị thành viên của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (”GVL” hoặc ”Công ty”). Các bên thứ ba (nhà tư vấn, nhà cung cấp, tư vấn bảo hiểm, tư vấn tài chính, nhà thầu độc lập v.v…) thực hiện các hoạt động nhân danh Công ty cũng được yêu cầu tuân thủ theo các quy định của Bộ Quy tắc.

The Generali Vietnam Life Insurance Company LLC’s Code of Conduct (the “Code”) defines the fundamental rules for employees, including Board of Members of the Generali Vietnam Life Insurance LLC (hereinafter known as “GVL” or “The Company”). Third parties (consultants, suppliers, agents, independent contractors, etc.) who act on behalf of the Company are expected to adhere to the principles set out in the Code.

Bộ Quy tắc đặt ra các tiêu chuẩn hành vi tối thiểu phải tuân thủ và đưa ra các quy tắc ứng xử cụ thể liên quan đến các vấn đề sau: ứng xử trong kinh doanh, phát triển bền vững, thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập, bảo vệ tài sản và dữ liệu kinh doanh, thông tin cá nhân và quyền riêng tư, mâu thuẫn lợi ích, phòng, chống hối lộ và chống tham nhũng, mối quan hệ với khách hàng, cạnh tranh lành mạnh và chống độc quyền, lựa chọn nhà cung cấp, thông tin tài chính và giao dịch nội gián, truyền thông liên lạc, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt quốc tế.

The Code of Conduct sets minimum standards of behavior to be observed and provides specific rules of conduct in relation to the following issues: fair conduct of business, sustainability, promotion of diversity and inclusion, assets and business data protection, personal information and privacy, conflicts of interest, anti-bribery and anti-corruption, customer relations, fair competition and antitrust, supplier selection, financial information and insider dealing, communicating, anti-money laundering, anti-terrorist financing and international sanctions.

Báo cáo những mối lo ngại và ứng xử sai lệch
Reporting concerns and incorrect conducts

Công ty khuyến khích Nhân viên báo cáo những mối lo ngại về thực tiễn hoạt động hoặc hành vi được cho là vi phạm hoặc có khả năng vi phạm pháp luật, vi phạm Bộ Quy tắc, các quy chế của Tập đoàn hoặc các quy định nội bộ khác (ví dụ: phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt, lôi kéo, tham nhũng và hối lộ, v.v.) dưới dạng văn bản cho Bộ Phận Tuân thủ:

The Company encourages Employees to report concerns on practices or actions they consider to be factually or potentially in breach of law, the Code of Conduct and the other internal regulations (e.g. discriminations, harassment, bullying, mobbing, corruption and bribery, etc.) in written form to Compliance function:

  • Thông qua email của Bộ Phận Tuân thủ Tập đoàn Generali/ by Group Compliance e-mail: concerns.co@generali.com
  • Thông qua đường bưu điện/ by post: Group Compliance – Business Integrity – V. Machiavelli 3, 34132 Trieste, Italy
  • Thông qua việc gọi hoặc truy cập vào Đường dây trợ giúp của Tuân thủ Tập đoàn Generali/ By the Generali Group Compliance Helpline (phone or web) at https://generali.whispli.com/speakup

Các báo cáo phải được trình bày chi tiết đầy đủ trong phần mô tả các trường hợp vi phạm bị cáo buộc. Báo cáo không đầy đủ nội dung chi tiết có thể sẽ không được xem xét. Mặc dù luật pháp địa phương cho phép các báo cáo ẩn danh được chấp nhận, nhưng Generali tin rằng việc điều tra bất kỳ báo cáo nào sẽ hiệu quả hơn nếu danh tính của người gửi báo cáo được biết, đây là lý do vì sao Công ty khuyến khích người khiếu nại tiết lộ danh tính của mình trong khi gửi báo cáo.

Reports must be adequately detailed in the description of the circumstances of the alleged violation. Complaints without sufficient details cannot be considered. Although where permitted by local law anonymous reports are accepted, Generali believes that the investigation of any report will be more effective if the identity of the person submitting the report is known, this is why it is encouraged complainants to disclose their identity while submitting a report.

Các báo cáo có thể được gửi hữu danh hoặc nặc danh, thể hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói và đều phải được giữ bí mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ liên quan.

Reports can be made personally or anonymously, in writing or orally, and are treated with strict confidentiality according to the law and the provisions of the relevant internal regulations.

Generali nghiêm cấm bất kỳ hành vi trả đũa nào đối với người báo cáo có thiện chí, bất kể báo cáo đó có liên quan đến cá nhân, tổ chức nào.

Generali strictly prohibits retaliation against anyone who reports in good faith, no matter whom the report involves.

Vui lòng không sử dụng các kênh báo cáo này để gửi các mối lo ngại của Khách hàng liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ do Công ty cung cấp, vì các mối lo ngại này phải được thông báo qua các kênh cụ thể, thích hợp theo các quy định được nêu trong tài liệu hợp đồng liên quan, tuân thủ với luật pháp địa phương.

Please note that these channels should not be used to submit Customers’ concerns related to the products or services provided by the Company, since they should be communicated through the appropriate, specific channels according to the provisions set out in the relevant contractual documentation, in compliance with local legislation.

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam