bg_page

Lưu ý khi Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng

LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI
RÚT TIỀN TỪ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG


Theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm:

 • Các khoản rút tiền được ưu tiên rút từ Tài khoản đóng thêm (Tài khoản tích lũy) nếu có trước, sau đó đến Tài khoản cơ bản.
 • Số tiền yêu cầu rút mỗi lần phải đáp ứng quy định về số tiền rút tối thiểu và tối đa và Giá trị hoàn lại sau khi rút tiền không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Generali tại từng thời điểm
 • Các quy định khác đối với việc rút tiền áp dụng với từng Sản phẩm bảo hiểm như sau:

1. VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý



RÚT TIỀN TỪ
Tài khoản cơ bản
Tài khoản đóng thêm
PHÍ RÚT TIỀN
Miễn phí
 • Bằng 5% số tiền yêu cầu rút/mỗi lần rút
  Generali sẽ khấu trừ chi phí này trước khi chi trả cho Quý khách.
 • Thời gian áp dụng: Từ Năm hợp đồng thứ nhất đến Năm hợp đồng thứ 4

SỐ TIỀN RÚT TỐI ĐA/
LẦN RÚT

Không vượt quá 80% Giá trị Tài khoản cơ bản trừ đi 80% của Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn

Không quy định

SỐ TIỀN RÚT TỐI THIỂU/
LẦN RÚT
Không quy định
Không quy định
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
SAU KHI RÚT TIỀN

Không bị ảnh hưởng
Không bị ảnh hưởng
ĐIỀU KIỆN NHẬN
QUYỀN LỢI
Ảnh hưởng đến điều kiện nhận các Quyền lợi Thưởng
Không bị ảnh hưởng
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm



2. VITA - CHO CON



RÚT TIỀN TỪ
Tài khoản cơ bản
Tài khoản đóng thêm
PHÍ RÚT TIỀN
Miễn phí
 • Bằng 5% số tiền yêu cầu rút/mỗi lần rút Generali sẽ khấu trừ chi phí này trước khi chi trả cho Quý khách.
 • Thời gian áp dụng: Từ Năm hợp đồng thứ nhất đến Năm hợp đồng thứ 4
SỐ TIỀN RÚT TỐI ĐA/
LẦN RÚT
Không vượt quá 80% Giá trị Tài khoản cơ bản trừ đi 80% Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn.
Không quy định
SỐ TIỀN RÚT TỐI THIỂU/
LẦN RÚT
Không quy định
Không quy định
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
SAU KHI RÚT TIỀN

Số tiền bảo hiểm sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền yêu cầu rút (nhưng không thấp hơn mức tối thiểu)
Không bị ảnh hưởng
ĐIỀU KIỆN NHẬN
QUYỀN LỢI
Ảnh hưởng đến điều kiện nhận Quyền lợi Thưởng định kỳ.
Không bị ảnh hưởng
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm



3. VITA - SỐNG LẠC QUAN



RÚT TIỀN TỪ
Tài khoản cơ bản
Tài khoản đóng thêm
PHÍ RÚT TIỀN
 • Bằng 2% số tiền yêu cầu rút/mỗi lần rút
  Generali sẽ khấu trừ chi phí này trước khi chi trả cho Quý khách.
 • Thời gian áp dụng: Trong suốt Thời hạn hợp đồng
Miễn phí
SỐ TIỀN RÚT TỐI ĐA/
LẦN RÚT
Không vượt quá 80% Giá trị Tài khoản cơ bản trừ đi 80% Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn.
Không quy định
SỐ TIỀN RÚT TỐI THIỂU/
LẦN RÚT
Không quy định
Không quy định
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
SAU KHI RÚT TIỀN

Số tiền bảo hiểm sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền yêu cầu rút (nhưng không thấp hơn mức tối thiểu)
Không bị ảnh hưởng
ĐIỀU KIỆN NHẬN
QUYỀN LỢI
Ảnh hưởng đến điều kiện nhận Quyền lợi duy trì hợp đồng và Quyền lợi tiền mặt định kỳ
Không bị ảnh hưởng
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm



4. VITA - SỐNG TỰ TIN



RÚT TIỀN TỪ
Tài khoản cơ bản
Tài khoản đóng thêm
PHÍ RÚT TIỀN
 • Bằng 2% số tiền yêu cầu rút/mỗi lần rút
  Generali sẽ khấu trừ chi phí này trước khi chi trả cho Quý khách.
 • Thời gian áp dụng: Từ Năm hợp đồng thứ nhất đến Năm hợp đồng thứ 20

 • Bằng 2% số tiền yêu cầu rút/mỗi lần rút
  Generali sẽ khấu trừ chi phí này trước khi chi trả cho Quý khách.
 • Thời gian áp dụng: Trong suốt Thời hạn hợp đồng
SỐ TIỀN RÚT TỐI ĐA/
LẦN RÚT
Quý khách cần đảm bảo Giá trị Tài khoản cơ bản còn lại tối thiểu 5 triệu đồng sau khi rút tiền
Không quy định
SỐ TIỀN RÚT TỐI THIỂU/
LẦN RÚT
5.000.000 VND
5.000.000 VND
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
SAU KHI RÚT TIỀN

Số tiền bảo hiểm sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền yêu cầu rút (nhưng không thấp hơn mức tối thiểu)
Không bị ảnh hưởng
ĐIỀU KIỆN NHẬN
QUYỀN LỢI
Ảnh hưởng đến điều kiện nhận Quyền lợi Thưởng đặc biệt
Không bị ảnh hưởng
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm



5. VITA - SỐNG THỊNH VƯỢNG



RÚT TIỀN TỪ
Tài khoản cơ bản
Tài khoản đóng thêm
PHÍ RÚT TIỀN
 • Bằng 2% số tiền yêu cầu rút/mỗi lần rút
  Generali sẽ khấu trừ chi phí này trước khi chi trả cho Quý khách.
 • Thời gian áp dụng: Từ Năm hợp đồng thứ nhất đến Năm hợp đồng thứ 10
Miễn phí
SỐ TIỀN RÚT TỐI ĐA/
LẦN RÚT
Không vượt quá 80% Giá trị Tài khoản cơ bản trừ đi 80% Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn.
Không quy định
SỐ TIỀN RÚT TỐI THIỂU/
LẦN RÚT
Không quy định
Không quy định
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
SAU KHI RÚT TIỀN

Không bị ảnh hưởng
Không bị ảnh hưởng
ĐIỀU KIỆN NHẬN
QUYỀN LỢI
Ảnh hưởng đến điều kiện nhận Quyền lợi Thưởng định kỳ và Quyền lợi Thưởng đặc biệt
Không bị ảnh hưởng
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm



6. VITA - BẢO AN TOÀN DIỆN 2020



RÚT TIỀN TỪ
Tài khoản cơ bản
Tài khoản đóng thêm
PHÍ RÚT TIỀN
 • Bằng 3% số tiền yêu cầu rút/mỗi lần rút
  Generali sẽ khấu trừ chi phí này trước khi chi trả cho Quý khách.
 • Thời gian áp dụng: Trong suốt Thời hạn hợp đồng

 • Bằng 3% số tiền yêu cầu rút/mỗi lần rút
  Generali sẽ khấu trừ chi phí này trước khi chi trả cho Quý khách.
 • Thời gian áp dụng: Trong suốt Thời hạn hợp đồng

SỐ TIỀN RÚT TỐI ĐA/
LẦN RÚT
Không quy định
 
Không quy định
SỐ TIỀN RÚT TỐI THIỂU/
LẦN RÚT
Không quy định
Không quy định
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
SAU KHI RÚT TIỀN

Số tiền bảo hiểm sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền yêu cầu rút (nhưng không thấp hơn mức tối thiểu)
Không bị ảnh hưởng
ĐIỀU KIỆN NHẬN
QUYỀN LỢI
Không bị ảnh hưởng
Không bị ảnh hưởng
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm



7. BẢO GIA AN THỊNH



RÚT TIỀN TỪ
Tài khoản cơ bản
Tài khoản tích lũy
PHÍ RÚT TIỀN
 • Miễn phí nếu số tiền yêu cầu rút/mỗi lần rút không vượt quá 20% Giá trị tài khoản cơ bản vào thời điểm cuối Năm hợp đồng trước đó
 • Bằng 3% số tiền rút vượt quá 20% Giá trị tài khoản cơ bản vào thời điểm cuối Năm hợp đồng trước đó, nếu số tiền yêu cầu rút/mỗi lần rút vượt quá 20% Giá trị tài khoản cơ bản vào thời điểm cuối Năm hợp đồng trước đó
  Generali sẽ khấu trừ chi phí này trước khi chi trả cho Quý khách.
 • Thời gian áp dụng: Trong suốt Thời hạn hợp đồng

Miễn phí
SỐ TIỀN RÚT TỐI ĐA/
LẦN RÚT
Quý khách cần đảm bảo Giá trị Tài khoản cơ bản còn lại tối thiểu 5 triệu đồng sau khi rút tiền
Không quy định
SỐ TIỀN RÚT TỐI THIỂU/
LẦN RÚT
2.000.000 VND
50.000 VND
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
SAU KHI RÚT TIỀN

Không bị ảnh hưởng
Không bị ảnh hưởng
ĐIỀU KIỆN NHẬN
QUYỀN LỢI
Ảnh hưởng đến điều kiện nhận Quyền lợi duy trì hợp đồng
Không bị ảnh hưởng
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm







text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam