Khoản nợ


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Tùy theo Sản phẩm bảo hiểm, Khoản nợ bao gồm các chi phí sau:

  • Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn nhưng chưa được thanh toán;
  • Các khoản khấu trừ hàng tháng đến hạn nhưng chưa được khấu trừ;
  • Các khoản tạm ứng và lãi phát sinh từ việc tạm ứng tiền của Khách hàng.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!