Thông báo quy định
về Cấm vận

Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam(“GVL”) cam kết tuân thủ các quy định về trừng phạt hoặc cấm vận quốc tế được thông qua bởi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Liên Minh Châu Âu, và Phòng Quản Lý Tài Sản Tại Nước Ngoài của Ngân Khố Chính Phủ Mỹ cũng như các quy định pháp luật có liên quan tại Việt Nam (“Quy định về Cấm vận”). Theo các quy định về cấm vận, các cá nhân và tổ chức bất kỳ đều không được phép tham gia thực hiện giao dịch (bao gồm hoạt động (tái) bảo hiểm) hoặc hỗ trợ tài chính (tạo quỹ hoặc nguồn lực kinh tế) đối với các cá nhân, tổ chức, các hoạt động bị cấm vận. Việc không tuân thủ các quy định liên quan có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự, phạt vi phạm hành chính hoặc cả hai.

Theo đó, GVL không và sẽ không cung cấp sản phẩm bảo hiểm, duy trì quan hệ khách hàng, thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các giao dịch bảo hiểm (bao gồm chi trả quyền lợi bảo hiểm hoặc các quyền lợi khác) hoặc các giao dịch đầu tư (và tài chính liên quan bao gồm giao dịch (tái) bảo hiểm) có liên quan đến các cá nhân, tổ chức và vùng lãnh thổ bị cấm vận. Hiện nay, danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ bị cấm vận được liệt kê dưới đây bao gồm:

  • Iran
  • Crimea Region
  • Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên
  • Syria
  • Venezuela

Bằng việc đồng ý sử dụng sản phẩm cũng như duy trì quan hệ với GVL, Quý Khách đã cam kết và đảm bảo, tại bất kỳ thời điểm nào, tuân thủ theo quy định và pháp luật về cấm vận và sẽ không sử dụng các sản phẩm của GVL (bất kể loại tiền tệ sử dụng nào) nhằm phục vụ lợi ích của các cá nhân, tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thổ bị cấm vận. GVL sẽ thực hiện các hành động cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn: báo cáo cho cơ quan/tổ chức có thẩm quyền, từ chối bảo hiểm, từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm, chấm dứt giao dịch bảo hiểm, v.v… khi xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định về cấm vận.

* Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 và sẽ được cập nhật theo từng thời điểm.