bg_page

Thông báo Quy định về Trừng phạt quốc tế

Quy định về Trừng phạt quốc tế
International Sanctions Regulations

Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam(“GVL”) cam kết tuân thủ các quy định về trừng phạt hoặc cấm vận quốc tế được thông qua bởi Liên Hiệp Quốc, Liên Minh Châu Âu, và Hoa Kỳ cũng như các quy định pháp luật có liên quan tại Việt Nam (“Quy định về Cấm vận”). Theo các quy định về cấm vận, các cá nhân và tổ chức bất kỳ đều không được phép tham gia thực hiện giao dịch (bao gồm hoạt động (tái) bảo hiểm) hoặc hỗ trợ tài chính (tạo quỹ hoặc nguồn lực kinh tế) đối với các cá nhân, tổ chức, các hoạt động bị cấm vận. Việc không tuân thủ các quy định liên quan có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự, phạt vi phạm hành chính hoặc cả hai.

The Generali Vietnam Life Insurance Company LLC (“GVL”) is obliged to comply with international sanctions regulations issued by United Nations, European Union, United States of America and the relevant Vietnam laws (“Sanctions Regulation”). Any individual and organization are broadly prohibited to engage in any activity (including (re)insurance), the object or effect of which is to circumvent international sanctions and/or to facilitate international sanctions evasion. Violations of international sanctions can result in civil liability or criminal liability or both of them.

Theo đó, GVL được quyền không cung cấp bất kỳ sản phẩm bảo hiểm hoặc dịch vụ hoặc không xử lý bất kỳ giao dịch nào (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch chi trả quyền lợi bảo hiểm, các giao dịch đầu tư, giao dịch tài chính liên quan như (tái) bảo hiểm) nếu việc cung cấp, thực hiện các sản phẩm, dịch vụ, giao dịch này sẽ dẫn đến việc GVL vi phạm Quy định về Cấm vận. Hiện nay, danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ bị cấm vận bao gồm:

Accordingly, GVL reserves the right to not provide any insurance product or service or process any transaction (including but not limited to claim payment, investment, financial transactions such as reinsurance) if by doing so it may cause us to breach the Sanctions Regulation. Currently, the sanctioned countries and territories includes:

 • Nga (Russia)/ Các trừng phạt liên quan đến Ukraina (Ukraine-related)
 • Crimea Region, Donetsk & Luhansk Regions
 • Libya
 • Syria
 • Belarus
 • Iran
 • Afghanistan
 • Myanmar (Burma)
 • Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (North Korea)
 • Venezuela
 • Cuba (không có mối liên hệ với Hoa Kỳ/with no US Nexus)

Bằng việc đồng ý sử dụng sản phẩm cũng như duy trì quan hệ với GVL, Quý Khách đã cam kết và đảm bảo, tại bất kỳ thời điểm nào, tuân thủ Quy định về Cấm vận và sẽ không sử dụng các sản phẩm của GVL (bất kể loại tiền tệ sử dụng nào) nhằm phục vụ lợi ích của các cá nhân, tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thổ bị cấm vận. GVL sẽ thực hiện các hành động cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn: báo cáo cho cơ quan/tổ chức có thẩm quyền, từ chối bảo hiểm, từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm, chấm dứt giao dịch bảo hiểm, v.v… khi xét thấy có dấu hiệu vi phạm Quy định về Cấm vận.

By using GVL products or maintaining the relationship with GVL, you hereby agree and confirm, at any time, to comply with Sanctions Regulation and not to use any product of GVL (in any currency) to engage in any activity which its object or effect of which is to circumvent international sanctions and/or to facilitate international sanctions evasion. GVL reserves the right to perform the necessary actions, including but not limited to reporting to the competent authority, refusing claim requests, terminating the insurance policy, etc. in the event of the occurrence of any of Sanctions Regulation breach.

*Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 30/08/2022 và sẽ được cập nhật theo từng thời điểm.

* This memorandum shall come into effect from August 30th, 2022 and may be updated from time to time.

text
slogan
Theo dõi Generali trên mạng xã hội
text
text
text
text
(*) Theo Báo cáo Phí Bảo hiểm trực tiếp năm 2022 từ ANIA Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia
text
PHONG CÁCH SỐNG NHƯ Ý
texttext
DMCA Protection Badge
© Bản quyền thuộc về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam