Điều khoản loại trừ


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Là điều khoản quy định những trường hợp mà Công ty Bảo hiểm không chi trả quyền lợi cho Khách hàng. Ví dụ: tự tử, vi phạm pháp luật, tình trạng y tế có trước, v.v.

Bạn nên xem điều khoản loại trừ ở đâu?

  • Các điều khoản loại trừ được quy định chi tiết tại Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm.
  • Các trường hợp loại trừ đặc biệt (nếu có) sẽ được nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc văn bản thỏa thuận giữa Công ty và Bên mua bảo hiểm.
  • Khám phá các sản phẩm của Generali tại ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tại ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!